Орган управљања у Школи је Школски одбор.
Председник и чланови Школског одбора обављају послове из своје надлежности без накнаде.
Школски одбор има девет чланова, укључујући и председника.
Чланове Школског одбора именује и разрешава Скупштина града Београда.
Школски одбор чине по три истакнута представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе.

НАДЛЕЖНОСТ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

 • доноси статут Школе, правила понашања у Школи и друге опште акте Школе и даје сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова;
 • доноси школски програм, развојни план, годишњи план рада Школе, усваја извештаје о њиховом остваривању и Извештај о вредновању и самовредновању;
 • утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;
 • доноси финансијски план Школе у складу са Законом;
 • доноси план јавних набавки Школе;
 • усваја Извештај о пословању Школе, Годишњи обрачун, Извештај о извођењу екскурзије;
 • одлучује о давању на коришћење, односно у закуп школског простора;
 • одлучује о проширеној делатности Школе, статусној промени, промени назива и седишта Школе у складу са Законом;
 • расписује конкурс и бира директора Школе;
 • одлучује о правима, обавезама и одговорностима директора Школе;
 • доноси одлуку о постављању вршиоца дужности директора у складу са Законом;
 • разрешава директора Школе дужности у складу са Законом;
 • даје мишљење директору Школе у поступку одлучивања о избору наставника и стручног сарадника за пријем у радни однос;
 • именује чланове Стручног актива за развојно планирање;
 • образује комисије из своје надлежности уколико се за то укаже потреба;
 • разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно - васпитног рада;
 • доноси План стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;
 • одлучује по приговору, односно жалби на решење директора;
 • врши и друге послове утврђене Законом, овим Статутом и другим општим актом.