ПРОГРАМ НОВИНАРСКЕ СЕКЦИЈЕ

Ова секција окупља заинтересоване ученике из све четири године. У складу са њиховим могућностима, интересовањима и потребама, омогућено им је да се креативно изразе радом у секцији и комуникацијом са својим читаоцима, вршњацима из школе. Секција сарађује са литерарном секцијом, са ликовном секцијом, са професорима који предају уметничке предмете, са професорима практичне наставе, психологом и педагогом.

Редни број
Програмски садржај
Време
Носиоци остваривања програма
1.
Оснивање секције
Септембар

Каракушевић Слађана

Актив професора српског језика и књижевности

Актив професора уметничких предмета

2.
Подела задужења и оснивање редакције
3.
Избор назива новина и заштитног знака
4.
Налажење простора за рад редакције, чувања материјала и одржавања састанака и уређивање истог
5.
Одређивање тематских целина, сталних рубрика, периодичности израде редовних и ванредних зидних новина
Октобар
6.
Едукације: шта је вест, извештај, чланак, интервју
7.
Сакупљање материјала за израду првог броја новина
8.
Израда и објављивање првог броја новина
9.
Дружење са професионалним новинаром
Новембар
10.
Рад на усавршавању вештине употребе публицистичког стила
11.
Сакупљање материјала за израду другог броја новина
12.
Израда и објављивање другог броја
13.
Анализа досадашњег рада, закључци, нове идеје и одређивање даљих смерница рада
Децембар
14.
Припреме, израде и објављивање ванредних новина поводом Дана школе
15.
Сакупљање материјала за израду трећег броја
16.
Израда и објављивање трећег броја
17.
Припрема, израда и објављивање ванредних новина поводом Савиндана, школске славе
Јануар
18.
Посета једној новинској агенцији
Фебруар
19.
Едукација: значај и улога фотографије у новинарству
20.
Сакупљање материјала за израду четвртог броја
21.
Израда и објављивање четвртог броја
22.
Анкетирање ученика школе о квалитету новина, раду секције, сугестије, нове идеје, евидентирање незаступљених ученичких интересовања
Март
23.
Едукација: фоторепортер, фоторепортажа, улоге и значај у новинарству
24.
Сакупљање материјала за израду петог броја
25.
Израда и објављивање петог броја
26.
Едукација: значај тимског рада у новинарству
Април
27.
Сакупљање материјала за израду шестог броја
28.
Израда и објављивање шестог броја
29.
Едукација: значај и употреба карикатуре у новинарству
Мај
30.
Сакупљање материјала за израду седмог броја
31.
Израда и објављивање седмог броја
32.
Сакупљање материјала за израду осмог броја
Јун
33.
Израда и објављивање осмог броја
34.
Сумирање резултата рада, анализе и закључци