ПРОГРАМ ДРАМСКЕ СЕКЦИЈЕ

Драмска секција као вид ваннаставних активности активна је много година. У сарадњи са другим секцијама сваке године припреман је пригодан програм за Дан школе и друге свечаности.
Сврха секције је слободна креативност ученика, усмеравање интересовања на резултате у области уметности, обогаћење васпитно-образовног рада, што умногоме поспешује мотивисаност ученика за рад у настави.
Ове године на програму драмске секције су варијације из ''Стилских вежби'' Рејмонда Кеноа и остало.

Редни број
Програмски садржај
Време
Носиоци остваривања програма
1.
Формирање драмске групе-пријављивање заинтересованих ученика
Септембар

Меденица Светлана

2.
Читајуће пробе
3.
Читајуће пробе
Октобар
4.
Мизансцен
Новембар
5.
Мизансцен
Децембар
6.
Мизансцен
Јануар
7.
Мизансцен
Фебруар
8.
Постављање сцене
Март
9.
Постављање сцене
Април
10.
Израда сценографије
Мај
11.
12.
Генерална пробa
13.
Извођење представе
Јун
14.
15.