Директор Школе руководи радом Школе.
Директор Графичке школе је
проф. Милош Букумира
телефон - 011/26-04-422

Директора можете контактирати путем e-maila grafickaskola@gmail.com 

НАДЛЕЖНОСТ И ОДГОВОРНОСТ ДИРЕКТОРА
Директор је одговоран за законитот рада и за успешно обављање делатности установе. Директор за свој рад одговара органу управљања и министру.
Осим послова утврђених законом директор школе :

 1. планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности установе;
 2. стара се о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда постигнућа и унапређивању образовно - васпитног рада;
 3. стара се о остваривању развојног плана установе;
 4. одлучује о коришћењу средстава утврђених финансисјким планом и одговара за одобравање и наменско коришћење тих средстава, у складу са законом;
 5. сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима;
 6. организује и врши педагошко - инструктивни увид и прати квалитет образовно - васпитног рада и педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и усавршавање рада наставника и стручног сарадника;
 7. планира и прати стручно усавршавање и спроводи поступак за стицање звања наставника и стручног сарадника:
 8. предузима мере у случајевима повреда забрана из члана 44. до 46. Закона о основама система образовања и васпитања и недоличног понашања запосленог и његовог негативног утицаја на ученике;
 9. предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и просветног саветника, као и других инспекцијских органа;
 10. стара се о благовременом и тачном уносу и одржавању ажурности базе података о установи у оквиру јединственог инфорамционог система просвете;
 11. стара се објављивању и обавештавању запослених, ученика и родитеља односно старатеља, стручних органа и органа управљања о свим питањима од интереса за рад установе и ових органа;
 12. сазива и руководи седницама наставничког већа, педагошког колегијума, без права одлучивања;
 13. образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у установи;
 14. сарађује са родитељима, односно старатељима ученика;
 15. подноси извшетаје о своме раду и раду школе школском одбору, најмање два пута годишње;
 16. доноси правилник о организацији и систематизацији послова у школи и доставља га школском одбору на сагласност;
 17. одлучује оправима, обавезама и одговорностима ученика и запослених у складу са Законом о основама система и образовања и Законом о средњој школи;
 18. припрема предлог плана стручног усавршавања запослених, доставља га Школском одбору ради доношења и стара се о његовом остваривању;
 19. стара се о наменском коришћењу школског простора и закључује уговоре о давању истог на коришћење, на основу одлуке школског одбора;
 20. стара се о спровођењу поступка јавних набавки и доноси одлуке о избору најповољније понуде за јавне набавке мале вредности;
 21. предлаже школском одбору, наставничком већу и педагошком колегијуму доношење одлука из оквира њихове надлежности;
 22. доноси распоред часова, именује одељенске старешине на почетку године и у току школске године ако дође до оправданих разлога да се изврши замена;
 23. одређује ментора приправницима, расписује конкурс и врши избор кандидата за пријем у радни однос у складу са Законом;
 24. врши преузимање запослених у складу са Законом;
 25. формира комисије за пробни рад запослених у складу са Законом;
 26. закључује уговоре о извођењу наставе у складу са Законом;
 27. утврђује статус наставника, стручног сарадника у погледу рада са пуним или непуним радним временом, привремено удаљава запосленог са рада због учињене повреде забране и теже повреде радне обавезе у складу са Законом до окончања дисциплинског поступка;
 28. покреће и води дисциплински поступак, доноси одлуку и изриче меру у дисциплинском поступку против запосленог;
 29. покреће васпитно - дисциплински поступак за ученике;
 30. обавља и друге послове и одговоран је за њихово извршавање у складу са Законом и општим актом школе.